Privacy verklaring

Home / Privacy verklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Chirurgisch Expertise Centrum streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring en de cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de beschikbare diensten laat u persoonsgegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in het expertisecentrum in het kader van de uitvoering van de behandeling. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

 •     Naam, adres, woonplaats, geb.datum, BSN, geslacht, emailadres, telefoonnummer
 •     Gegevens betreffende gezondheid
 •     De naam van de zorgverzekeraar en het registratienummer;
 •     De naam van andere zorgverleners
 •     Tijdstip van de afspraak

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken de persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen de patiënt en Het Chirurgisch Expertise Centrum, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 •     Het aanmaken van de patiëntenkaart bij inschrijving
 •     Het uitvoeren van een consult
 •     Het bijhouden van het medisch dossier
 •     Het inplannen van een afspraak
 •     Het uitvoeren van een behandeling
 •     Het bijhouden van door u aangegeven informatie
 •     Het verbeteren van onze dienstverlening
 •     Het uitvoeren van overige, door de patiënt gevraagde, diensten.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen de patiënt en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van de medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van tenminste 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen
Om u gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Binnen het expertisecentrum is een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd. Om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, dient te worden ingelogd, gegevensuitwisseling met verwijzers gebeurt via beveiligde verbindingen.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, zijn er verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van sommige gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt het verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen of door telefonisch contact met ons op te nemen. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op het verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt.

Wij staan voor

 • Volledige verzekerde medische zorg
 • Innovatieve en verbeterde behandelmethodes
 • Minimale wachttijden
 • Ervaren en professionele medewerkers
 • Patiëntvriendelijkheid en persoonlijke aandacht
 • Toegankelijkheid voor heel Nederland
 • De kracht van het Superspecialisme

Contact

stel mij een vraag

Contact voor een afspraak?
Dit is mogelijk indien u in het bezit bent van een verwijsbrief.

 

Patiënt Portaal

Patiënt Portaal
Altijd uw gegevens inzien? Voor veilige toegang naar uw persoonlijke portaal.

contact

030 - 30 79 400
secretariaat@c-ec.nl
Noodnummer (uitsluitend spoed buiten werktijd): 06 - 5152 3801

Direct contact